Chemie Online Titelbild Navigationspfeil Hochschulen
Buchtipp
Lexikon der bedeutenden Naturwissenschaftler (CD-ROM)
D. Hoffmann, H. Laitko, S. Müller-Wille
297,00 €

456_cover_small.gif
Hochschulen
Anzeige

Stuttgart-Hohenheim

Prof. Dr. H.-D. Isengard
Lebensmitteltechnologie (Inst. 150)
 70593 Stuttgart-Hohenheim
Telefon: 0711/3974670
Fax: 0711/379-4674
PD Dr. Günther Eulenberger
Anorganische Chemie (Inst. 130)
 70593 Stuttgart-Hohenheim
Telefon: 0711/459-2166
Prof. Dr. Wolfgang Kraus
Organische Chemie (Inst. 130)
 70593 Stuttgart-Hohenheim
Telefon: 0711/459-2171
Fax: 0711/459-2951
E-Mail: Kraus130@uni-hohenheim.de
PD Dr. Gerhard Greiner
Physikalische Chemie (Inst. 130)
 70593 Stuttgart-Hohenheim
Telefon: 0711/459-2176
E-Mail: greiner@uni-hohenheim.de
Prof. Dr. Wolfgang Haubold
Anorganische und Analytische Chemie (Inst. 130)
 70593 Stuttgart-Hohenheim
Telefon: 0711/459-2163
Fax: 0711/459-3950