Chemie Online Titelbild
Buchtipp
Organische Chemie
E. Breitmaier, G. Jung
49.95 €

139_cover_small.gif
lösemittel für die 1H-NMR-spektroskopieAnzeige

Lösemittel für die 1H-NMR-Spektroskopie

Lösemittel Formel Sdp. in °C Schmp. in °C Absorption in ppm
Aceton-d6 CD3COCD3 56,2 -95,4 2,07
Acetonitril-d3 CD3CN 81,6 -45,7 1,96
Ameisensäure-d2 DCOOD 101 8,4 8,2; 10,8
Benzol-d6 C6D6 80,1 5,5 7,24
Brombenzol-d5 C6D5Br 156 -30,8 7,1-7,5
Bromoform-d1 CDBr3 150 8,3 6,82
tert-Butylalkohol-d10 (CD3)3COD 82 25,5 1,22; 1,35
Chloroform-d1 CDCl3 61,7 -63,5 7,25
Cyclohexan-d12 C6D12 80,7 6,55 1,42
1,2-Dichlorethan-d4 ClCD2CD2Cl 83,5 -35 3,69
Dichlormethan-d2 CD2Cl2 40 -95,1 5,28
Diethylether-d10 C2D5OC2D5 34,5 -116 1,2; 3,4
Dimethylformamid-d7 DCON(CD3)2 152 -61 2,79; 2,94; 7,90
Dimethylsulfoxid-d6 CD3SOCD3 189(d) 18,4 2,50
Dioxan-d8 C4D6O2 102 11,8 3,56
Essigsäure-d4 CD3COOD 118 15,75 2,06; 12,0
Ethanol-d6 CD3CD2OD in D2O 78,15 -120,0 1,17; 3,59; 4,1
Hexamethylphosphorsäuretriamid-d18 [(CD3)2N]3PO 232 4 2,64
Hexachlor-1,3-butadien C4Cl6 215 -21 -
Isopropanol-d8 CD3CDODCD3 82,4 -89,5 1,2; 1,6; 4,0
Kohlenstoffdisulfid CS2 46 -109 -
Methanol-d4 CD3OD 64,5 -97,5 3,34; 4,1
Nitrobenzol-d5 C6D5NO2 211 5,8 7,4-8,3
Nitromethan-d3 CD3NO2 101 -28,5 4,29
Pyridin-d5 C5D5N 115,6 -41,8 7,0-7,8; 8,57
Schwefelsäure-d2 D2SO4 >300 14,35 10,9
Tetrachlormethan CCl4 77 -23 -
Tetrahydrofuran-d8 C4D8O 67 -65 1,6-2,0; 3,5-3,8
Trifluoressigsäure-d1 CF3COOD 72,4 -15 11,34
Toluol-d8 C6D5CD3 110,6 -95 2,31; 7,10
Wasser-d2 D2O 100 0 4,8